• Donderdag, 14 November 2019
  • 16 Heshvan, 5780

Likoed Nederland

Adviseur Abbas: Palestina kan niet gedeeld

Vrijdag, Augustus 17, 2018 / Last Modified: Zaterdag, September 1, 2018

Beelden van de Palestijnse televisie. Persbericht door Nan Jacques Zilberdik van Palestinian Media Watch. Vertaling: Simon Wiesenthal Instituut Brussel, 17 augustus 2018.

De hele natie zegt wat de president, Mahmoud Abbas, namens de Palestijnse Autoriteit onophoudelijk over de Islamitische Waqf blijft verklaren:

”De Palestijn, de Arabier, de Moslim of Christen, die ook maar één duim van Jeruzalem wil afstaan, is niet geboren en zal nooit geboren worden”. [Uitzending van de officiële Palestijnse televisie, 20 april 2018.]

Moefti van de Palestijnse Autoriteit:

“Jeruzalem en de gezegende Al-Aqsa Moskee zijn een islamitische waqf tot aan de Dag des Oordeels; zij kunnen niet verkocht worden, weggegeven worden of overgemaakt, en niemand heeft het recht er afstand van te doen”.

Handvest van Hamas:

“Het Palestijns land is een Islamitisch waqf gewijd aan de moslimgeneraties tot aan de Dag des Oordeels. Dit land, of geen enkel deel ervan, mag niet verkwist worden: dit land, of geen enkel deel ervan, mag niet opgegeven worden”.

Moefti van de Palestijnse Autoriteit:

“Verlenen van eigendomsrecht over islamitisch grondgebied of een deel ervan aan vijanden is ongeldig en betekent verraad” Om het even wie zijn land verkoopt aan zijn vijanden of een vergoeding aanneemt zondigt, en draagt, door aldus te handelen, bij tot de verwijdering van de Moslims uit hun huizen”.

De Moefti van de Palestijnse Autoriteit heeft aangekondigd dat iedereen die Palestijns land overdraagt of verkoopt aan “de vijanden” (de Israëliërs) een verrader en een zondaar is:

“Palestina met daarin Jeruzalem, is waqf land (is een onvervreemdbare religieuze gift volgens islamitisch recht) en het is door de Sharia wet verboden er afstand van te doen, of het overdragen van de eigendom ervan aan vijanden te vergemakkelijken, omdat het een deel is van het Islamitisch publiek eigendom. Het verlenen van eigendomsrecht over Islamitisch land, of een deel ervan, aan vijanden is ongeldig en betekent verraad. Om het even wie zijn land verkoopt aan zijn vijanden of zich er voor laat vergoeden zondigt, en draagt, door aldus te handelen, bij tot het verwijderen van Moslims uit hun huizen”.

Door er de nadruk op te leggen dat Jeruzalem “een Islamitisch waqf tot de Dag des Oordeels” is, en “dat niemand het recht heeft er afstand van te doen” of de Al-Aqsa Moskee, klinken de Groot Moefti van Jeruzalem van de Palestijnse Autoriteit en de Palestijnse gebieden en de Opperste voorzitter van de Fatwa-raad Sjeik Muhammad Hoessein als een nauwgezette echo van het charter van de terreurorganisatie Hamas.

De Moefti van de Palestijnse Autoriteit:

“Jeruzalem en de gezegende Al-Aqsa Moskee zijn een Islamitische waqf tot de Dag des Oordeels; zij kunnen niet verkocht, weggegeven of overgelaten worden, en niemand heeft het recht er afstand van te doen”. [Officiële Palestijnse dagblad Al-Jadida, april 13, 2018]

Hamas Handvest, Artikel 11:

“De Islamitische verzetsbeweging Movement [ Hamas] gelooft dat het Palestijnse land een Islamitisch waqf is gewijd aan toekomstige Moslim-generaties tot de Dag des Oordeels. Dit land, of om het even welk deel ervan mag niet verkwist worden: dit land of, om het even welk deel ervan mag niet opgegeven worden”.

De Moefti voegde er aan toe dat “afstand doen van Jeruzalem of een deel ervan, of een deel van de Al-Aqsa Moskee, aan de vijanden neerkomt op hetzelfde als afstand doen van Mekka en de Heilige Moskee, of van Medina en de Moskee van de Profeet”. Zijn opmerkingen kwamen als antwoord op de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als Israëls hoofdstad en de recente verhuizing van de VS-ambassade naar de stad.

In wat beschouwd kan worden als een antwoord op de Moefti, zei de Opperrechter van de Sharia en adviseur van Abbas in Religieuze en Islamitische aangelegenheden, in zijn sermoen een week na deze verklaringen van de Moefti, dat:

“niemand Palestina verkocht heeft. Wie denkt dat de natie zijn Palestina of zijn Jeruzalem werkelijk heeft verkocht, beeldt zich enkel maar zaken in. Wie denkt dat er ooit een dag zal komen waarop de natie één duim of één millimeter van het gezegende en heilige Palestijnse land zal verkopen, maakt zichzelf iets wijs.

De hele natie zegt wat de President Mahmoud Abbas zei: ‘De Palestijn, de Arabier, Moslim of Christen die ook maar één duim van Jeruzalem wil afstaan, is niet geboren en zal nooit geboren worden’’’. [Official PA TV, 20 april, 2018]

Palestinian Media Watch heeft aan het licht gebracht dat de uitlatingen van Al-Habbash, die aantonen dat het Religieus Geloof van de PA die het aanvaarden van het bestaan van Israël verbiedt, identiek zijn aan die van Hamas. In 2014 werd Al-Habbash als volgt geciteerd:

“Al-Habbash benadrukte dat volgens de Islamitische Sharia wet, het ganse Palestijnse land waqf is (i.e.; een onvervreemdbare religieuze gift naar Islamitisch recht) en gezegend land is, en dat het verboden is het te verkopen, het eigendom weg te geven, of de bezetting, zelfs van een millimeter ervan, te vergemakkelijken”. [Officiële Palestijnse dagblad Al-Hayat Al-Jadida, 22 oktober 2014].

Met nadruk op het geloof dat alleen Moslims het recht hebben op Jeruzalem en “Palestina”, beweerde onlangs Al-Habbash dat Palestijnen/Moslims “zich bewust zullen worden van het kwaad en het met wortel en tak zullen uitroeien uit hun land” en “rechten op Jeruzalem en Palestina zullen terugkrijgen”:

Al-Habbash: “Deze natie – ik herhaal – zal samen met haar geestelijken, met de religie, met haar Koran, en met de overlevering van de Profeet Mohammed wakker worden. Deze natie zal ontwaken en het kwade met wortel en al uitroeien uit haar land, en zal haar rechten op Jeruzalem en Palestina terugwinnen”. [Officiële Palestijnse televisie PA TV, 5 januari 2015]

Deze verklaring door de raadgever van Abbas kwam als antwoord op de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël op 6 december 2017, door VS President Trump, en zijn daaropvolgende bedreiging om de hulp op te schorten aan de UNRWA, de PA, en de landen die vóór de VN veroordeling van de Amerikaanse erkenning stemden.

Hierna volgt een langer uittreksel van het artikel over het recent verbod van de Palestijnse Moefti voor verkoop en overdracht van “Islamitisch land aan de vijanden”:

Krantenkop: “De Moefti verbiedt het vergemakkelijken van overdracht van eigendom uit Jeruzalem en het land van Palestina aan vijanden”

“[De Palestijnse] Groot Moefti van Jeruzalem en de Palestijnse gebieden en de voorzitter van de Opperste Fatwa Raad, Sjeik Muhammad Hoessein heeft het vergemakkelijken van de overdracht van eigendom uit Jeruzalem en het land van Palestina aan vijanden verboden”.

Gisteren [op 12 april 2018] verklaarde Sjeik Huhammad: “Palestina met daarin Jeruzalem is waqf-land (i.e. een onvervreemdbaar religieus bezit in de islamitische wet) [en] het is verboden door de Sharia-wet van het los te laten of de overdracht van eigendom ervan aan vijanden te vergemakkelijken, omdat het deel uitmaakt van het Islamitisch publiek bezit. Het toestaan van eigendomsrecht over Islamitisch bezit of een deel ervan aan vijanden is ongeldig en betekent verraad’.

Hij voegde eraan toe: ‘ Wie ook zijn land aan zijn vijanden verkoopt of schadevergoeding aanvaardt voor zijn zonden zal, door zo te handelen, bijdragen tot het verwijderen van Moslims uit hun huizen. De Almachtige Allah schakelde diegenen die Moslims verjagen uit hun huizen en diegenen die hen hierbij helpen, gelijk met dezen die strijden tegen Moslims omwille van hun geloof’.

Hij [de Moefti] legde tevens de nadruk op het feit dat Jeruzalem de eeuwige hoofdstad is van Palestina, en dat de Amerikaanse verklaring over Jeruzalem, nl. ze te beschouwen als de hoofdstad van de bezetting, een ongeldige en onwettige beslissing is, vermits wie geen eigenaar van iets is, dit niet kan verkopen aan iemand anders.

Hoessein legde er de nadruk op dat ‘Jeruzalem en de heilige Al-Aqsa moskee Islamitisch waqf zijn tot de Dag des Oordeels; zij kunnen niet verkocht, weggeven, of nagelaten worden en niemand heeft het recht ze op te geven. Afstand doen van Jeruzalem of van een deel ervan, of van een deel van de Al-Aqsa moskee, aan de vijanden is als afstand doen van Mekka en de Heilige Moskee, of van Medina en de Moskee van de Profeet’.

Hoessein legde de nadruk op het feit dat Israël Islamitisch Waqf is, heel Palestina gestolen heeft, hun bewoners uit hun huizen gezet, hen verdreven heeft, hun eigendom geplunderd, en de meest afschuwelijke misdaden bedreven heeft in hun godshuizen, en dit alles in samenwerking met de koloniale staten die meehielpen, en helpen in deze criminele agressie en Israël voorzag van politieke en materiële hulp om in dit thuisland een bezettende staat op te richten”. [Officiële Palestijnse dagblad Al-Hayad Al-Jadida, 13 april 2018].

Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël – Op 6 december 2017 erkende VS President Donald Trump formeel Jeruzalem als Israëls hoofdstad. Trump voegde er aan toe dat de definitieve grenzen van Jeruzalem zullen vastgelegd worden tijdens onderhandelingen.
De Amerikaanse ambassade werd geopend in Jeruzalem op 14 mei 2018, de verjaardag van Israëls onafhankelijkheidsverklaring in 1948 volgens de Gregoriaanse kalender.

Krantenkop: “Wijdverspreide Palestijnse woede en veroordeling omwille van de overbrenging van de Paraguyaanse ambassade naar bezet Jeruzalem”.

“De Opperste Sharia-rechter van Palestina en raadgever van de [PA] President [Mahmoud Abbas] in religieuze en islamitische aangelegenheden Mahmoud Al Habbash beklemtoonde dat Jeruzalem de eeuwige hoofdstad van de Palestijnse staat was en zal blijven, en dat de pogingen van de Israëlische bezettingsstaat om een valse en denkbeeldige legitimiteit op de dringen aan de stad, zal mislukken.

Al-Habbash drukte er in een verklaring op dat elke staat die zijn ambassade naar Jeruzalem overbrengt een misdaad tegen het internationaal recht begaat en deelneemt aan de agressie tegen de Palestijnse, Islamitische en Christelijke rechten in de heilige stad.

Hij voegde er aan toe dat deze landen zichzelf te schande maken, en de geschiedenis zal zich hen herinneren als agressieve staten die misdaden pleegden tegen het Palestijnse volk.

Al-Habbash zei dat de leiding stappen zal ondernemen tegen de staten die deze misdaden begaan, en zal eisen dat de internationale gemeenschap degenen die de onschendbaarheid van de internationale beslissingen geschonden hebben en afwijken van de internationale consensus, die herhaaldelijk heeft benadrukt dat Jeruzalem Arabisch en Palestijns is sinds ’s mensenheugenis, en zal straffen”. [Officiële Palestijnse dagblad Al-Hayad Al-Jadida, 22 mei 2018].

 

 


 
Uiteraard leest u meer over de Palestijnse afwijzing van de tweestatenoplossing in de tweede druk van het succesvolle ‘150 Palestijnse fabels’, in fabel 116: Tweestatenoplossing.

150 Palestijnse fabelsHet boek ‘150 Palestijnse fabels’ kreeg al lovende recensies, wordt unaniem geprezen door lezers en is het bestverkopende boek over Israël op Bol.com.

De tweede druk van de Nederlandse editie en de net verschenen eerste druk van de Engelstalige editie zijn in Nederland met een kleine korting te bestellen bij Likoed Nederland, inclusief bezorgen:150 Palestinian Tales
Maak 19,50 over op NL10INGB0004356789 t.n.v. Likoed Nederland en stuur een mail naar info@likoed.nl om het verzendadres door te geven.

-- Reacties gesloten.