• Zondag, 17 November 2019
  • 19 Heshvan, 5780

Likoed Nederland

Hamas Handvest

Maandag, Januari 24, 2011 / Last Modified: Woensdag, September 5, 2018

Vastgesteld 18 augustus 1988.

Voor al die mensen die denken dat met Hamas redelijk gepraat kan worden of dat ze alleen iets tegen Israël hebben en niets tegen Joden, is dit handvest zeer leerzaam. Vol Jodenhaat, de Joden zijn de bron van alle kwaad, Joden moeten uitgeroeid worden enz.
Bovenaan een paar bepalende passages, daaronder het volledige handvest vertaald in het Nederlands.Hamas handvest

Inleiding: “In naam van Allah de Almachtige en de Barmhartige. U, moslim, bent het beste volk dat uit de mensheid is voortgekomen. Israël zal voortbestaan totdat u het vernietigt. Onze strijd tegen de Joden is immens, een stap die tot grotere stappen leidt. Onze organisatie is slechts één legereenheid, die door vele eenheden uit de grote Arabische en Islamitische wereld wordt ondersteund, totdat de vijand is vernietigd en Allah’s overwinning zegeviert.”

Artikel 7: “De dag des Oordeels komt niet totdat moslims alle Joden ter dood hebben gebracht, totdat de Jood zich achter stenen en bomen verstopt. De stenen en bomen zullen zeggen: “O, moslims, o, Abdoela, er is een Jood achter mij, kom, en doodt hem”. Alleen de Gharkadboom zegt dit niet – want het is een Joodse boom.”

[Likoed Nederland: NB Dit artikel is een tekst uit de Hadith, wat volgens Wikipedia door “de overgrote meerderheid van de moslims een aanvulling op de Koran vormt”.]

Artikel 8: “Allah is het doel, de profeet het model, de Koran de grondwet, jihad de manier, en de dood voor Allah de mooiste der wensen.”

Artikel 11: “Palestina is een islamitische Wakf, bestemd voor toekomstige moslimgeneraties tot de dag der Oordeels. Een deel noch een geheel mag worden ontheiligd of opgegeven. Geen enkel land, koning, president, of organisatie, Palestijns of Arabisch, mag dat doen. Palestina is islamitisch Wakf-land, bedoeld voor moslims tot de Dag des Oordeels. Dit geldt voor Palestina en alle andere landen die de moslims met geweld veroverden, want hierdoor zijn deze landen geheiligd voor moslimgeneraties tot het einde der dagen.”

Artikel 13: “Zogenaamde vreedzame oplossingen en internationale conferenties zijn in tegenspraak met de beginselen van Hamas. Dat is slechts tijdverspilling en zin loze moeite.
De Palestijnen weten wel beter dan dat ze toestaan dat hun toekomst, hun rechten, hun lot op die manier tot speelbal worden gemaakt. Jihad is de enige oplossing.”

Artikel 20: “Onze vijand gebruikt collectieve strafmethoden. Hij ontneemt mensen hun thuisland en eigendommen en vervolgt ze tot in hun ballingschap.
De vijand heeft concentratiekampen opgericht waar duizenden mensen onder onmenselijke omstandigheden worden vastgehouden. Met hun nazi-methoden maken de joden geen uitzondering voor vrouwen en kinderen. Zij richten hun pijlen op iedereen.”

Artikel 22: “Er is nooit ergens een oorlog uitgebroken zonder dat zij [de Joden] er bij betrokken waren.”

Artikel 27: “De PLO staat het dichtst bij het hart van de islamitische verzetsorganisatie. Het is onze vader en broer, onze zielsverwant en vriend. Een moslim vervreemd zich niet van zijn vader, broer, verwant, vriend. Ons vaderland is één, onze situatie is één, ons lot is één en de vijand is onze gezamenlijke vijand.”

Artikel 28: “De Zionistische Invasie is boosaardig. Het aarzelt niet, voor welke aanpak dan ook, het schuwt geen methode om haar doel te bereiken, hoe slecht en afschuwwekkend ook. Zionisme wil alle beschavingen ondermijnen, alle waarden vernietigen, het geweten corrumperen, karakters verslechteren en de islam vernietigen. Het is de oorzaak van de verspreiding van drugs en allerlei andere giftige stoffen, om haar controle en expansie te realiseren. We herinneren alle moslims eraan dat de Joden, toen ze in 1967 de Heilige Stad veroverden, op de drempel van de al-Aqsa-moskee verkondigden dat “Mohammed dood is en liet slechts dochters als nakomelingen achter”.
Israël, Jodendom en de Joden dagen de islam en de moslims uit. “Moge de lafaard nimmer slapen.”

Artikel 30: “We roepen schrijvers, intellectuelen, mediawerknemers, sprekers, docenten uit de hele Arabische en islamitische wereld op hun plicht te vervullen en te strijden tegen de verschrikkelijke zionistische aanval en de zionistische invloed op de wereld via hun financiële netwerken en de internationale media.”

Artikel 32: “Het loslaten van het conflict met Israël is een daad van zwaar verraad, wie dat doet zij vervloekt.”

Artikel 35: “De overwinning van Saladin en de redding van Palestina uit de handen van de Kruisvaders is een belangrijk voorbeeld.”

 

NB Mocht u nog twijfelen dat dit Hamas dit echt wil, bekijk dan ‘Wat wil Hamas nu eigenlijk’, waarin de belangrijkste artikelen ondersteund worden door de televisie van Hamas. 

Hieronder volgt de volledige tekst.

 


Hamas Handvest

Het Handvest van Allah: het Platform van het Islamitische verzet (Hamas). 18 augustus 1988.

“In de name van Allah, de barmhartige, de gepassioneerde. U behoort tot de beste gemeenschap die onder de mensheid leeft. Gij gelast het juiste gedrag en verbiedt onfatsoenlijkheid; en gij gelooft in Allah. En als de mensen van het Heilige Schrift hadden geloofd, zou het beter voor hen zijn. Sommigen van hen zijn gelovig, maar de meeste van hen doen wat kwaad is. Ze zijn niet schadelijk voor u en vormen een onbelangrijke pijn. Als ze u bevechten, zullen ze zich omdraaien en wegvluchten. Naderhand zullen ze niet geholpen worden. Schande zal hun deel zijn, waar ze ook maar veilig gevonden worden (en begrijpen): een touw van Allah en een touw van mensen. Ze hebben hun heer boos gemaakt en wraak is op hen gelegd. Dat is waarom ze gewoon waren niet te geloven in de openbaringen van Allah en de profeten ten onrechte doodde. Dat is waarom ze rebellerend zijn en gewend zijn aan overtredingen.” (Soera Al-Imran (III), verzen 109-111)

Israël zal opkomen en zal rechtop blijven staan, totdat Islam haar elimineert, zoals het haar voorafgaande taken heeft geëlimineerd. De Islamitische wereld brandt. Het is de taak voor een ieder van ons water te gieten, kleine beetjes waar mogelijk, met de bedoeling dat het vuur geblust wordt, zo veel als één mens kan, zonder acties af te wachten door anderen.

Dit is het handvest van het Islamitisch Verzet (Hamas) die haar gezicht en haar identiteit zullen onthullen, haar standpunt kenbaar maken, haar standpunten verklaard, haar hoop bediscussieerd, oproept tot steun en versterking voor de oorzaak van haar strijden en toetreding tot de gelederen vraagt. Want onze strijd tegen de Joden is extreem breed opgezet en ernstig, zozeer zelfs dat het van leden trouwe inspanningen vraagt die maar mogelijk is, die worden gevolgd door verdere stappen en versterkt door opeenvolgende bataljons van de veelsoortige Arabische en islamitische wereld, totdat de vijanden verslagen zijn en overwinning van Allah de overhand heeft. Dus zullen we hen waarnemen aan de horizon en het zal binnenkort bekend worden: “Allah heeft besloten: Nee! Ik zal overwinnen, ik en mijn boodschapper! Allah is sterk en almachtig.”

 

Deel I – Ken de Beweging

 

Artikel 1: Het ideologische aspect

De islamitische verzetsbeweging ontleent haar richtsnoeren aan Islam; vloeit voort uit het haar denken, interpretaties en meningen over bestaan, leven en menselijkheid; verwijst terug naar het voor hun gewenste gedrag; en is hierop geïnspireerd, wat voor richting het ook op gaat.

 

Artikel 2: De link tussen Hamas en de Vereniging van moslimbroeders

De Islamitische verzetsbeweging is één van de vleugels van de Moslim Broeders in Palestina. De Moslim Broederschap beweging is een wereldorganisatie, de grootste Islamitische Beweging in deze moderne tijd. Het wordt gekenmerkt door een diep inzicht, precieze begrippen en een volledige volledigheid van alle concepten van de Islam in alle domeinen van het leven: meningen en overtuigingen, politiek en economie, onderwijs en samenleving, jurisprudentie en regel, indoctrinatie en onderwijs, de kunsten en publicaties, de verborgen en de duidelijk, en alle andere domeinen van het leven.

 

Artikel 3: Structuur en essentie

De basisstructuur van het Islamitische verzet bestaat uit moslims die zijn gewijd aan Allah en hem aanbidden voorwaar [zoals het geschreven staat]: “Ik heb gemaakt Man en duivel met het oog op hun aanbidding” [van Allah]. Die Moslims zijn bewust (betrokken bij het denkproces) van hun plicht jegens zichzelf, hun gezinnen en land en ze hebben vóór alles dat ze Allah vertrouwen. Ze hebben de banner van de Jihad gehesen en de ontheiliging, het vuil en het kwaad aan de orde gesteld, in het gezicht van de onderdrukkers om het land te bevrijden van de [onderdrukkers].

 

Artikel 4

De Beweging verwelkomd alle moslims die willen delen in hun overtuigingen en denkwijze, zij die zich ertoe verbinden acties uit te voeren, haar geheimen bewaren en willen toetreden tot de gelederen ter vervulling van hun plicht. Allah zal hen belonen.

 

Artikel 5: Dimensie van tijd en ruimte van de Hamas

Aangezien de beweging de Islam geadopteerd heeft als een manier van leven, gaat haar dimensie terug naar het ontstaan er van, tot de rechtvaardige voorouders. Het ultieme doel is Islam, de profeet is zijn model en de Koran is haar grondwet. Deze speciale dimensie strekt zich uit tot alle moslims, waar zij zich ook bevinden. Zij die leven volgens de grondwet van de Islam. Uitgaande van dit principe dringt het door in de diepste uithoeken van alle landen en de hoogste sferen van de hemel.

 

Artikel 6: Eigenaardigheid en onafhankelijkheid

De Islamitische verzetsbeweging is een onderscheidende Palestijnse beweging die zijn loyaliteit dankt aan Allah, voortvloeit uit de Islam zijn manier van leven en ernaar streeft om de heerschappij van Allah over elke centimeter van Palestina terug te brengen. Alleen onder de schaduw van de Islam kunnen de leden van alle regio’s in veiligheid en zekerheid voor hun leven, volgens de eigenschappen en de rechten van de Islam, samenleven. In de afwezigheid van de Islam, doen zich conflicten voor, worden regeringen onderdrukt, tiert corruptie welig en strijd en oorlogen prevaleren. Allah inspireerde de Moslim dichter, Mohammed Iqbal, toen hij zei:

“Wanneer het geloof ontbreekt, is er geen zekerheid.
Er is geen deze wereld voor degenen die geen geloof hebben.
Degenen die willen leven zonder religie, hebben het equivalent gemaakt van vernietiging van het leven.”

 

Artikel 7: De universaliteit van Hamas

Op grond van de verschillende woonplaatsen van moslims, die de zaak van de Hamas wereldwijd voortzetten en streven naar haar overwinning, voor de versterking van haar standpunten en voor het stimuleren van de Jihad is de beweging een universele beweging. Het is vanwege de duidelijkheid van denken, de adel van het doel en de verhevenheid van haar doelstellingen. Het is in dit licht dat de beweging moet worden beschouwd als geëvalueerd en erkend. Wie de waardigheid van de beweging kleineert of vermijdt te steunen of zo blind is om het te ontslaan van haar belangrijke rol in de samenleving, daagt het lot uit.

Wie zijn ogen sluit voor de feiten, of dat nu bewust gebeurt of niet, zal eens ontwaken en zichzelf bevinden in een situatie waarin hij zich overgenomen weet door onplezierige gebeurtenissen. Hij zal geen excuus hebben om zijn positie te rechtvaardigen. Prioriteit is voorbehouden aan de vroege aangekomenen. Onderdrukking voor hen wie u het meest naast staan, is een grotere lijdensweg voor de ziel, dan de impact van het zwaard van een Indiaan.

“En aan u hebben we de schriften geopenbaard met de waarheid met de waarheid, om te bevestigen wat de schrift was vóór, en een waker hierover. Dus beoordeel hen vanwege het feit dat wat Allah hen geopenbaard heeft en volg niet de verlangens die afwijken van de waarheid die tot u gekomen is. Voor iedereen hebben we een goddelijke wet benoemd tot een manier van het uitzetten van het spoor. Als Allah het had gewild, had hij één gemeenschap van u kunnen maken, maar hij heeft u gemaakt zoals u bent en hij wil weten wat er in u is. Dus wedijveren we met elkaar in goede werken. Naar Allah zult u allen terugkeren. Hij zal u daarna informeren over dat waarin u verschillend was. ”

Hamas is een van de schakels in de keten van Jihad in de confrontatie met de Zionistische invasie. Het sluit aan bij het vaststellen van de martelaar Izz a-din Al-Qassam en zijn broers in het Moslim Broederschap die in de Heilige oorlog in 1936 vochten; het gaat verder naar een andere link van de Palestijnse Jihad en de Jihad en de inspanningen van de moslim broeders tijdens de oorlog van 1948 en van de Jihad activiteiten van de moslim broeders in 1968 en daarna.

Maar zelfs als de koppelingen ver van elkaar verwijderd zijn geraakt, en zelfs als de belemmeringen opgeworpen door degenen die in het Zionistische circuit meedraaien, die gericht zijn op het belemmeren van de weg vóór de Jihad-strijders en zo de uitvoering van Jihad hebben gemaakt of wordt gemaakt; desondanks kijkt de Hamas uit naar de uitvoering van Allah’s belofte, wat enige tijd kan nemen. De profeet, gebed en vrede is op hem, zei: “”De dag des Oordeels komt niet voor de Moslims, totdat de Moslims alle Joden bestreden zullen hebben (om hen te doden); totdat de Jood zich verbergt achter stenen en bomen, die zal roepen: O moslims, Abdoela, er is een Jood achter mij, kom, en doodt hem!”

Dit zal niet van toepassing op de Gharqad, wat een Joodse boom is (aangehaald door Bukhari en Moslim).

[Likoed Nederland: NB Dit artikel is een tekst uit de Hadith, wat volgens Wikipedia door “de overgrote meerderheid van de moslims een aanvulling op de Koran vormt”.]

Artikel 8: De leuze van Hamas

Allah is haar doel, de profeet het model, de Koran haar grondwet, Jihad zijn pad en een vrijwillige dood voor de zaak van Allah is de meest sublieme overtuiging.

 

Deel II – Doelstellingen

 

Artikel 9: Motieven en doelstellingen

Hamas bevindt zich in een tijdsperiode waarin het ware karakter van de Islam is afgedreven (van waar het principieel voor stond) van de realiteit van het leven. Om die reden, zijn de concepten verwarrend en waarden zijn veranderd; het kwaad heeft gezegevierd, onderdrukking en duisternis regeren; lafaards bleken tijgers, het vaderland is toegeëigend, mensen zijn ontworteld en zwervend rond over de wereld. De staat van de waarheid is verdwenen en werd vervangen door de staat van het kwaad. Niets staat nog op de juiste plaats, want als de Islam wordt verwijderd uit de scène, verandert alles. Dit zijn de motieven.

Wat betreft de doelstellingen: verwijder het kwaad, verpletter en sla het neer, zo dat de waarheid de overhand krijgt, het vaderland terugkeert [naar hun eigenaars], de oproepen tot gebed weer van de moskeeën wordt gehoord, als een aankondiging van de herinrichting van de islamitische staat. Zodat mensen en situaties weer terugkeren naar hun ware plaats.

 

Artikel 10

De islamitische verzetsbeweging, zal, terwijl de Islam haar eigen pad vrij maakt, haar uiterste best doen om tegelijkertijd haar identiteit te vormen en de zwakken te steunen, en de onderdrukten te verdedigen. Het zal alles in het werk stellen van de waarheid om het kwaad af te schaffen, hier ( in het Midden Oosten) als ook op elke andere locatie, tot waar haar invloed maar kan reiken en waar deze maar uitgeoefend kan worden.

 

Deel III – Strategieën en methoden

 

Artikel 11: De strategie van Hamas: “Palestina is een islamitische Wakf”

De Islamitische verzetsbeweging gelooft dat het land Palestina altijd een Islamitische Wakf is geweest, door de generaties heen, tot de dag van het Oordeel. Een deel noch een geheel mag worden ontheiligd of opgegeven. Geen enkel Arabisch land, koning, president, of organisatie, Palestijns of Arabisch, of verzameling van organisaties, heeft het recht dit toe te staan.  Ze worden Palestijn of Arabier, omdat Palestina een Islamitische Wakf is, door alle generaties heen tot de dag van het Oordeel en wederopstanding.”

Wie wordt er verondersteld om te spreken voor alle islamitische generaties tot de dag der opstanding? Dit is de status [van het land] in de islamitische Sharia. Dat is ook van toepassing op alle landen die veroverd zijn door de Islam met kracht; waarmee Wakf het recht laat gelden op het veroverde land. Dit is van toepassing op alle Moslim tot de dag van de heropstanding. Deze [norm] heeft gezegevierd sinds de Moslim legers met haar legerleiding de verovering op Syrië en Irak completeerde, en ze de kalief van de moslims, Umar Ibn al-Khattab, vroegen om zijn zienswijze op het veroverde land, of het verdeeld moest worden tussen de troepen of dat het in bezit moest blijven van de bevolking, of nog op een andere manier? Na besprekingen en het overleg tussen de kalief van de Islam, Umar Ibn al-Khattab, de bewoners en de boodschapper van Allah, moge vrede en gebed op hem zijn, besloten ze dat het land in de handen zou moeten blijven van haar eigenaren, om van haar rijkdom te profiteren, maar de controle van het land zelf moeten worden gezien als een Wakf [in eeuwigheid] voor alle volgende generaties Moslims, tot de dag van de heropstanding. Het eigendom van het land, dat in het bezit zal blijven van haar bewoners, zal zolang duren als de hemel en aarde zal blijven bestaan.

Elke mogelijke schending van deze wet van de Islam, ten aanzien van Palestina, in ongegrond en reflecteert terug op haar daders.

 

Artikel 12: Hamas in Palestina. Haar standpunten over vaderland en nationalisme

Hamas beschouwt het nationalisme (Wataniyya) als onderdeel en belangrijk gegeven in haar religie. Niets is verhevener of dieper in het nationalisme dan het voeren van de  Jihad tegen de vijand en hem daarmee te confronteren, wanneer hij voet zet op Islamitisch land. Dit wordt gezien als een individueel recht wat voor iedere moslim man en vrouw geldt; een vrouw is zelfs gerechtigd de vijand te bestrijden, zonder de toestemming van haar man en een slaaf hoeft hiervoor geen toestemming te vragen aan zijn meester.

Dit [principe] bestaat niet onder een ander regime en is een waarheid, waar niet aan getwijfeld kan worden. Terwijl andere nationaliteiten bestaan uit nationalistische materialen, menselijke en territoriale overwegingen, draagt de nationaliteit van de Hamas ook, in toevoeging op voorgaand genoemden de meeste belangrijke definiërende factoren die het leven en geest geven.

Zozeer zelfs dat het de oorsprong verbindt van de geest en de bron van leven en verhogingen in de lucht van het vaderland, het vaandel van de Heer, waardoor hemel en aarde verbonden worden. Toen Mozes kwam zijn staf gooide, konden tovenaars met hun tovenarijen weinig meer uitrichten.

 

Artikel 13

Zogenaamde vreedzame oplossingen, [vredesinitiatieven] op internationale conferenties, [Vredes] Initiatieven, de ‘zogenaamde vredesoplossingen’ en de internationale conferenties om het Palestijnse probleem op te lossen, zijn in tegenspraak met de beginselen van Hamas. Dat is slechts tijdverspilling en zinloze moeite. De Palestijnen weten wel beter dan dat ze toestaan dat hun toekomst, hun rechten, hun lot op die manier tot speelbal worden gemaakt. Om afstand te doen van elk deel van Palestina betekent het afzweren van een deel van de religie; Jihad is de enige oplossing. De beweging onderwijst haar leden zich te houden aan de beginselen er van en stelt de banier van Allah over hun vaderland aan de orde als ze ‘hun persoonlijke Jihad-gevecht’ uitvoeren: “Allah is de Almachtige, maar de meeste mensen zijn zich dat niet bewust.”

Van tijd tot tijd is het geoorloofd om een rel te veroorzaken zodat er een internationale conferentie georganiseerd moet worden, om te proberen het probleem op te lossen. Sommigen zullen het idee accepteren en anderen zullen het idee verwerpen, om de één of andere reden, de uitvoering eisen van deze of die voorwaarde, als een voorwaarde voor de terbeschikkingstelling  om een conferentie bij elkaar te roepen of deelname hieraan. Maar de islamitische verzetsbeweging, die rekening houdt met de [potentiële] partijen van deze conferentie en van de standpunten voor wat betreft het verleden en heden naar de problemen van de moslims, gelooft niet dat die conferenties kunnen reageren op de eisen, of de rechten herstellen / recht doen aan de onderdrukten.  Deze conferenties zijn niet meer dan een middel om de ongelovigen aan te wijzen als bemiddelaars in de landen van de Islam.

Sinds wanneer hebben de ongelovigen het recht om de gelovigen te beoordelen? “En de Joden zullen niet blij met u zijn, evenals de christenen, totdat gij hun geloof aanhangt. Zeg: Nee! De leiding van Allah [zelf] is de begeleiding. Als u de verlangens volgt, nadat u hiervan kennis hebt genomen, dan kunt u geen beschermende hulp van Allah meer verwachten.” (Soera 2 – de koe – vers 120)

Er is geen oplossing voor het Palestijnse probleem, dan alleen maar Jihad. De initiatieven, voorstellen en internationale conferenties zijn slechts een verspilling van tijd, een oefening in futiliteit. De Palestijnse bevolking is te nobel om hun toekomst, hun rechten en hun bestemming voor te leggen aan een ijdel spel.  Uitspraak uit de Hadith: “De bevolking van Syrië is Allah’s zweep op dit land; Hij neemt wraak door hun tussenpersoon van wie hij wilde onder zijn aanbidders, van wie hij wenste dat ze zich onder zijn aanbidders zouden bevinden. De huichelaars onder hen wordt de overwinning niet vergund, zoals de ware gelovigen en zij zullen sterven in angst en verdriet.”  (Mening van Tabarani, die traceerbaar is in de lijn van Muhammad.)

 

 

Artikel 14: Drie hoofdpunten bij de bevrijding van Palestina

De bevrijding van Palestina, draait om drie punten: De Palestijnse, de Arabische en de Islamitische. Alle drie spelen ze een rol in de strijd tegen het Zionisme en staat het voor een te vervullen plicht.  Het zou een enorme vergissing en een hopeloze daad van onwetendheid zijn om één van deze drie punten te negeren; omdat Palestina een islamitisch land is waar de eerste Qibla en de derde heiligste plaats zich bevinden. Het is ook de plaats vanwaar de profeet van Allah, gebed en vrede moge op hem zijn, opgevaren is naar de hemelen. “Verheerlijkt wordt Hij die zijn dienaar gedragen heeft door nacht, van de eeuwigdurende plaats van aanbidding, naar de verre op afstand gelegen plaats van aanbidding; de omgeving van waaruit wij hem gezegend hebben. Dat we hem onze tekens zouden mogen laten zien! Nee! Hij, alleen Hij, is de Toehoorder, de Ziener.” (Soera XVII, al-Isra’, vers 1)

Als gevolg van deze stand van zaken is het bevrijden van het land een individuele plicht die voor elke Moslim geldt, waar ook ter wereld. Dit is de basis waarop het probleem van bezet Palestina door alle Moslims beschouwd moet worden: dit moet goed begrepen worden door alle Moslims. Wanneer het probleem afgehandeld is op grond hiervan, alwaar het volledige potentieel van deze drie punten is gemobiliseerd, pas dan zullen de huidige omstandigheden veranderen en zal de dag van onze bevrijding naderbij komen. “Jullie zullen de ongelovigen meer angst inboezemen dan Allah zelf. Dit is omdat het volkeren betreft die het niet begrijpen.” (Soera LIX, Al-Hashr, de verbanning – vers 13.)

 

Artikel 15: De Jihad voor de bevrijding van Palestina is een individuele verplichting

Wanneer onze vijanden zich meester maken van Islamitisch land, wordt de Jihad een plicht waaraan alle Moslims gebonden zijn zich te houden. Om het hoofd te bieden aan de overweldiging van Palestina door de Joden, kunnen we niet ontsnappen aan het verhogen van de banier van Jihad. Dit vereist de verspreiding van het Islamitisch bewustzijn onder de massa op lokale basis en Arabisch en Islamitisch niveau. We moeten de geest van Jihad onder de [islamitische] Umma verspreiden, het conflict met de vijand aangaan en toetreden tot de gelederen van de Jihad-strijders. De ‘ulama, evenals opvoeders en leraren, publiciteit en mensen in de media, evenals de massa’s van de hoger opgeleiden in een willekeurige samenleving en met name de jeugd en de wijzen van de islamitische bewegingen, moeten participeren in het “versterken van dit bewustzijn”.

Er is geen ontsnappingsmogelijkheid van de invoering van fundamentele veranderingen in de curricula (levensloop of ontwikkelingen die zich opeenvolgend opvolgen) om hen te reinigen van alle overblijfselen van de ideologische invasie welke is overgebracht door de Oriëntalisten en missionarissen.  Deze invasie is dit gebied begonnen volgend op de nederlaag van de legers van de Kruisvaarders, door Salah a-Din el Ayyubi.

De kruisvaarders hadden goed begrepen dat er geen manier is om de moslims te overwinnen tenzij ze de gronden hiervoor bereidde met een ideologische invasie die het denken van Moslims zou verwarren, hun erfgoed zou beschimpen, en hun idealen in diskrediet brachten, gevolgd door een militaire invasie. Dat was in voorbereiding op de imperialistische invasie,  zoals door [General] Allenby bij zijn binnenkomst in Jeruzalem erkende: “Nu, zijn de kruistochten voorbij. ” General Gouraud stond op het graf van Salah a-Din en verklaarde: “We zijn teruggekeerd, O Salah-a-Din!” Imperialisme heeft er toe bijgedragen dat de  ideologische invasie gestimuleerd werd en haar wortels zich konden verdiepen. Dit doel wordt nog steeds nagestreefd. Dit alles heeft de weg geëffend tot het verlies van Palestina.

We moeten de gedachte inprenten in de generaties Moslims, dat het Palestijnse probleem een religieus probleem is, en dat er op basis van deze veronderstelling mee moet worden omgegaan.
Dit is inclusief de Islamitische heilige plaatsen als de Aqsa moskee, welke noodzakelijkerwijs [onvermijdelijk] verbonden is aan de Heilige Moskee, zolang als de hemel en de aarde zullen bestaan.

Om de reis van de boodschapper van Allah, moge de vrede en de zegen van Allah op hem zijn en aan zijn hemelvaart vanaf die plaats.  “Eén dag mogen staan op het pad van Allah, is beter dan de hele wereld en alles wat er in leeft. De plaats van de zweep van één onder u in het paradijs is beter dan de hele wereld en alles wat er in bestaat. [Gods] aanbidders gaan en komen volgens de wegen van Allah en dat is beter dan de hele wereld en alles wat er in bestaat.” (Citaat van  Bukhari, Moslim Tirmidhi and Ibn Maja) “Ik zweer bij diegene die de ziel van Muhammad in zijn handen houdt! Die daadwerkelijk oorlog wenst te gaan voeren in naam van Allah! Ik zal aanvallen en doden, aanvallen en doden, aanvallen en doden.”

 

Artikel 16

Wij moeten de Islamitische [jonge] generaties Islamitisch onderwijs toekennen in onze regio, gebaseerd op de implementatie van religieuze voorschriften, gebaseerd op de nauwgezette studie van het boek van Allah; naar de studie van de profetische traditie en de Islamitische geschiedenis en het erfgoed uit betrouwbare bronnen, onder begeleiding van de experts en wetenschappers, volgens de afzonderlijke vermelding van de paden die voor de moslims de basis vormen van de gegronde concepten van “denken en geloof.”

Het is ook noodzakelijk om naar eer en geweten de vijand te bestuderen en zijn materiaal en menselijk potentieel; om haar zwakke en sterke vlekken te detecteren, en de bevoegdheden te erkennen die haar ondersteunen, waardoor ze functioneren. Op hetzelfde moment, moeten we ons bewust zijn van actuele gebeurtenissen, het nieuws volgen en de analyses en commentaren hier studeren, samen met de opstelling van plannen voor het heden en de toekomst en elk fenomeen beoordelen, zodat elke moslim, die vecht voor Jihad, zijn eigen positie onder zijn eigen omstandigheden kan bepalen, zich bewust zijnde van zijn doel en zijn doelstellingen, in samenhang met situaties die zich rondom hem voordoen.

“O mijn geliefde zoon! Nee! Hoewel het maar het gewicht is van de korrel van een mosterdzaadje, en het misschien te vinden is in een rots, of in de hemelen of op aarde, Allah zal het weer terug brengen. Nee! Allah is subtiel. Hij ziet het. O mijn geliefde zoon! Stel de aanbidding in en gelast vriendelijkheid en verbiedt onrechtvaardigheid en volhardt, wat u ook overkomt. Nee! Het gaat om het standvastige karakter van dingen. Draai niet uw wang in minachting naar het volk, noch wandel met vastberadenheid in het land. Nee! Allah houdt niet opscheppers.” (Soera XXXI – Luqman -verzen 16-18)

 

Artikel 17: De rol van Moslimvrouwen

De Moslim vrouwen hebben geen minder belangrijke rol, dan die van mannen in de oorlog voor bevrijding; ze brengen mannen ter wereld en spelen een grote rol in het begeleiden en opleiden van de [nieuw] generatie. De vijanden hebben die rol begrepen, dus ze beseffen dat als ze de Moslimvrouwen kunnen begeleiden [opleiden] op een manier die hen van de Islam zou distantiëren, ze de oorlog zouden hebben gewonnen. Daarom ziet u hen consistente inspanningen maken [in die richting] door middel van publiciteit en films, curricula van onderwijs en cultuur. Ze gebruiken hun ambachtslieden als tussenpersonen die deel uitmaken van de verschillende Zionistische organisaties, die alle soorten namen en vormen aannemen, zoals: de vrijmetselaars, Rotary Clubs, bendes van spionnen en dergelijke. Alle van hen zijn nesten van saboteurs en sabotage.

Deze Zionistische organisaties controleren enorme materiële middelen, om te voldoen aan hun missie te midden van de samenleving, met het uitzicht op uitvoering van Zionistische doelen en uitzaaiende de concepten die van nut voor de vijand kunnen zijn. Deze organisaties opereren [in een situatie] waar Islam afwezig is van de arena en vervreemd van haar mensen. Aldus, moeten de Moslims hun plicht vervullen en de confrontatie aangaan ten aanzien van de regelingen van deze saboteurs. Wanneer de Islam de middelen voor handen heeft om de gids van het leven [van de moslims] te zullen heroveren, zal het deze vijandige organisaties [van de mensheid en Islam] van de kaart vegen.

 

Artikel 18

De vrouw in huis en de familie van de Jihad vrijheidsstrijders, of het nu gaat om de moeders of de zusters, voeren de meest belangrijke taak uit door voor het huishouden en de kinderen te zorgen, gebaseerd op het morele concept van de Islam; en van het opleiden van hun zonen om hen opmerkzaam te maken op de religieuze bevelen, in voorbereiding op de plicht van Jihad die hen wacht. Daarom moeten we aandacht besteden aan de scholen en de leerplannen waar Moslimmeisjes worden opgeleid, zodat ze rechtvaardige moeders worden, die zich bewust zijn van hun rechten in de oorlog voor bevrijding.

Zij moeten zich volledig bewust zijn van en alle mogelijke manieren aangrijpen om hun huishouden goed te beheren. Een economische voering van het huishouden en het vermijden van niet-noodzakelijke uitgaven zijn voorwaarden, om onze bekwaamheid te oefenen [in onze zaak] in de moeilijke omstandigheden die ons omringen. Laten we daarom onthouden [op alle tijden] dat opgeslagen geld gelijk is aan bloed, dat door je aderen stroomt, om de continuïteit van het leven zeker te stellen van onze jonge en oudere generatie.

“Nee, mannen die leven in overgave aan Allah, en vrouwen die zich overgeven. Mannen die geloven en vrouwen die geloven. Mannen die gehoorzamen en vrouwen die gehoorzamen. Mannen die de waarheid spreken en vrouwen die de waarheid spreken.  Mannen die volharden [doorzetten] en vrouwen die volharden. Mannen die nederig zijn en vrouwen die nederig zijn. Mannen die aalmoezen geven en vrouwen die aalmoezen geven. Mannen die vasten en vrouwen die vasten. Mannen die hun bescheidenheid bewaren en vrouwen die hun bescheidenheid bewaren. Mannen die Allah veelvuldig gedenken en vrouwen die Allah gedenken. Allah heeft voor hen vergeving voorbereid en een goed loon.”
(Soera 33 – Al-Ahzab, de clans – vers 35)

 

Artikel 19: De rol van islamitische kunst in de oorlog voor bevrijding

Kunst heeft regels en criteria waaraan men kan weten of het islamitische of Jahiliyya kunst is. De problemen van de islamitische bevrijding liggen ten grondslag aan de noodzaak van Islamitische kunst, de geestelijke gesteldheid te verbeteren, en in plaats van één partij te laten triomferen over de andere, alle partijen terug te brengen in harmonie en balans. De mens is een vreemd en wonderlijk wezen, gemaakt uit een handvol klei en een ademende ziel; Islamitische kunst verwijst naar deze basis, terwijl Jahili kunst verwijst naar het lichaam en het element van klei voorop staat.

Dus boeken, artikelen, publicaties, religieuze verhandelingen, epistels, liederen, gedichten, gezangen, toneelstukken e.d., als zij het karakter van de Islamitische kunst bezitten, hebben de vooropgestelde zaken van ideologische mobilisatie, van een continue verzorging in de achtervolging op de reis, en van de rust van de ziel. De weg is lang en het lijden is groot en de sentimenten zijn treurig; het is de Islamitische kunst die de activiteiten vernieuwd, de beweging nieuw leven inblaast en lovenswaardige concepten en stabiele planning wekt.  De ziel kan niet floreren, tenzij het weet hoe samen te spannen, tenzij het kan overgaan van de ene situatie naar de andere.  Dit allemaal is een serieuze zaak, geen scherts. Want de Umma-gevechten zijn Jihad en kennen geen scherts.

 

Artikel 20: Sociale Solidariteit

De Islamitische maatschappij is er één van solidariteit. De boodschapper van Allah, moge Allah’s gebed en vrede met hem zijn, zei: “wat een prachtige stam waren de Ash’aris! Wanneer, hetzij in hun [tijdelijke] woonplaats of tijdens hun reizen, hun materialen versleten waren, verzamelden zij al hun bezittingen, en verdeelden die [naar evenredigheid] vervolgens onderling.” Dit is de islamitische geest die moet zegevieren in een Islamitische samenleving. Een samenleving die een kwaadaardige, Nazi-achtige vijand, die geen onderscheid maakt tussen man en vrouw, oudere en jongere, confronteert, zou de eerste moeten zijn om zichzelf te sieren met deze Islamitische geest.

Onze vijand streeft de stijl van collectieve bestraffing van het zich heer en meester maken van landen en eigendommen, om hen in op de plaatsen van hun ballingschap en op plaatsen waar ze samenscholen nog op te jagen. Het heeft zijn toevlucht genomen tot het breken van botten, openen van vuur op vrouwen, kinderen en ouderen, met of zonder reden, en voor het opzetten van detentiekampen waar duizenden [mensen] onder onmenselijke omstandigheden zijn geïnterneerd. Bovendien vernietigt het huizen, maakt kinderen wezen en spreekt het onderdrukkende vonnissen uit tegen duizenden jonge mensen, die de beste jaren van hun jeugd in de duisternis van gevangenissen besteden.

Het Nazisme van de Joden slaat geen vrouwen en kinderen over, het maakt iedereen bang. Zij voeren oorlog tegen het levensonderhoud van mensen, plunderen hun geld en bedreigen hun eer. In hun afschuwelijke daden mishandelen ze mensen zoals de meest afgrijselijke oorlogsmisdadigers.
Mensen uit hun land verbannen is een andere manier van het doden van hen. Als we dit wangedrag aanzien, kunnen wij niet ontsnappen aan de totstandbrenging van sociale solidariteit tussen de mensen om de vijand te confronteren als één lichaam, zodat als één orgaan is gekwetst de rest van het lichaam reageren zal met alertheid en ijver.

 

Artikel 21

Sociale solidariteit bestaat uit het kunnen reiken naar alle behoeftigen, zowel materieel als moreel, of bij te staan bij de uitvoering van bepaalde acties. Het is de taak van de leden van Hamas om toe te zien op de belangen van de massa op dezelfde manier waarop ze zouden kijken naar hun eigen belangen. Zij moeten alles in het werk stellen in de implementatie ervan en het onderhoud van bijbehorende belangen, en zij moeten vermijden te spelen met ook maar iets dat misschien effect of schade toe zou kunnen brengen aan de toekomstige generaties van hun samenleving, want de massa is van hen en voor hen, hun sterkte is [uiteindelijk] hun sterkte en hun toekomst behoort hen toe.

De leden van Hamas moeten haar vreugde en het verdriet delen met de mensen en de eisen vaststellen en om het even wat te voldoen aan haar belangen en dat van de mensen. Wanneer deze geest heerst, zal het gevoel van ergens thuishoren, zich verdiepen, samenwerking en mededogen zal zegevieren, de éénheid zal toenemen, en de posities zullen worden versterkt in de confrontatie met de vijand.

  
Artikel 22: De bevoegdheden die de vijand ondersteunen

De vijanden hebben voor een lange tijd gekonkeld, en zij hebben hun regelingen getroffen, om te verstevigen (versterken) wat ze bereikt hebben. Ze hebben gebruik gemaakt van de belangrijkste elementen in de opeen volgende ontwikkelingen [in gebeurtenissen], die grote en invloedrijke materiële rijkdom opstapelde, welke ze gebruikt hebben om hun droom te realiseren. Deze rijkdom [stelt ze in staat] de wereldmedia te controleren met behulp van o.a. nieuwsagentschappen, de pers, uitgeverijen, televisieomroepen etc.  Ze gebruiken deze rijkdom ook tot het aanzetten van revoluties in verschillende delen van de wereld om te voldoen aan hun belangen en de vruchten hiervan te plukken.

Ze zaten achter de Franse en de Communistische Revolutie en achter de meeste van de revoluties waar we van horen wereldwijd. Ze gebruiken het geld ook om clandestiene organisaties op te richten, die over de hele wereld verspreiden zich, om de structuren van samenlevingen te vernietigen en dragen Zionistische belangen uit. Het gaat om organisaties als de Vrijmetselarij, de Rotaryclubs, Lions Clubs, B’nai B’rith etc. Ze kunnen allemaal gecategoriseerd worden als “destructieve spionage organisaties”.

Ze hebben het geld gebruikt om controle te krijgen over de Imperialistische staten en hebben er voor gezorgd dat deze landen gekoloniseerd werden, om te profiteren van de rijkdom van deze landen en de corruptie in deze landen te verspreiden. Met betrekking tot lokale en wereldoorlogen, is gebleken (en niemand heeft bezwaar aangetekend) dat ze als één man stonden achter Wereldoorlog I, zodat het Islamitisch kalifaat uitgeroeid kon worden. Ze behaalden materiële winst en namen de controle over de vele bronnen van rijkdom.

Zij verkregen de Balfour verklaring en de Volkenbond werd opgericht om de wereld te regeren door middel van deze organisatie. Ze waren ook verantwoordelijk voor de Tweede wereldoorlog, waarmee ze enorme voordelen behaalde middels de handel in oorlogsmaterialen en de oprichting van hun staat voorbereidde.  Ze  droegen de gedachte aan  en inspireerden tot de oprichting van de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad, ter vervanging van de Volkenbond, om de wereld door tussenkomst van hun intermediair te regeren. Er is geen uitbraak van oorlogen geweest, waar zij niet hun vingerafdruk op achtergelaten hebben:
“Zo vaak als ze een lucifer aanstaken om een oorlog te veroorzaken, bluste Allah het vuur.  Hun inspanningen zijn om corruptie [verdorvenheid] in het land te bewerkstelligen en Allah houdt niet onruststokers.”
(Soera V – Al-Ma’ida — Het tafelkleed – vers 64)

De krachten van het Imperialisme, in zowel het Kapitalistische westen en het Communistische oosten, steunen de vijand met al hun macht, in materiaal en menselijke termen; elkaar afwisselend. Wanneer de Islam zichtbaar wordt, zullen alle krachten van het Ongeloof zich verenigen om de Islam het hoofd te bieden, want de gemeenschap van Ongelovigen is één.

“Oh u die gelooft! Laat u dan niet intiem in met anderen dan uw eigen volk, die u geen pijn sparen om te ruïneren. Haat is geopenbaard door [de uiting van] hun mond, maar dat wat ze achter hun borst verbergen is groter. We hebben de openbaringen voor u duidelijk gemaakt als u dit zult begrijpen.” (Soera III, Al-Imran – vers 118) “Het is niet tevergeefs dat het vers met Gods gezegde eindigt: als u dit zult begrijpen.”

 

Artikel 23: Onze positie (tegenover de islamitische bewegingen)

De Hamas kijkt tegen andere islamitische bewegingen aan met respect en waardering. Zelfs wanneer er verschillen bestaan in één of meer aspecten en/of wanneer er niet altijd overeenstemming valt te behalen in de verschillende concepten. Zij beschouwt deze bewegingen zoals opgenomen “in het kader van het nastreven van goede bedoelingen en het naleven van hun toewijding aan Allah”, zolang hun gedrag binnen de grenzen van het islamitisch gedachtegoed blijft.

Alle strijders voor Jihad krijgen hun beloning. De Hamas beschouwt deze bewegingen als haar aandeelhouders en vraagt Allah om leiding en om integriteit in gedrag voor allen. Het zal niet nalaten om de banier van éénheid voort te zetten en moeite te doen om het te implementeren op [basis] van het [Heilige] boek en de traditie [van de profeet].
“En houd vast, dat u allen samen, aan de kabel van Allah, scheidt u niet af. En onthoudt Allah’s welwillendheid naar u, toen u vijanden was, en Hij vriendschap tussen uw harten gemaakt heeft, zodat u als broeders werd, door Zijn genade; en (hoe) u op de rand van een afgrond van vuur was en Hij u eruit redde. Zo maakt Allah zijn openbaringen aan u duidelijk, zodat u blij geleid mag worden.
(Soera III,  Al-‘Imrand – vers 102)

 

Artikel 24

Hamas zal geen belastering en roddel toestaan over individuen en groepen, want de Gelovigen zijn geen lasteraars en vervloekers. Maar, ondanks de nood verschil te maken daartussen en de standpunten en gedragscodes van individuen en groepen, waar ook de Hamas foutieve standpunten en gedragscodes opmerkt, heeft het recht om te wijzen op de fouten, die te weerleggen, en te handelen door de waarheid uit te spellen en het realistisch interpreteren, in de context van een gegeven probleem.

Wijsheid waart rond en de Gelovigen behoren het te grijpen waar zij het ook maar kan vinden. “Allah houdt niet van het uiten van harde taal, behalve door degene die foutief is behandeld. Allah is de altijd Horende Weter. Als u openlijk goed doet of het geheim houdt, of slecht doet, is Allah vergevend en krachtig.” (Soera IV, Vrouwen – verzen 147 – 148)

Artikel 25: De nationale (wataniyya) bewegingen in de Palestijnse sfeer

[Hamas] beantwoordt zijn respect aan hen, waardeert hun voorwaarden en de factoren die hen omringen en beïnvloed hen en ondersteunt hen sterk zo lang als ze hun loyaliteit niet geven aan het Communistische oosten of aan het westen [alwaar de Kruisvaarders vandaan kwamen].
We herhalen tegen iedereen die deel van hen is of met hen sympathiseert, dat de Hamas een beweging van Jihad is, oftewel moreel juist gedrag, en gewetensvol in haar concepten van leven. Het beweegt vooruit met de anderen, en verafschuwd opportunisme en wenst alleen het beste voor individuen en groepen. Het verlangt niet naar materiële winst of persoonlijke faam, noch vraagt het om bijdragen van het volk. Het wil op eigen materiële bronnen steunen en aan wat ervoor beschikbaar is, [zoals gezegd is:] “sta hen de kracht toe die u zelf kunt vrijmaken.” [Dat allemaal] met het doel om zijn taken uit te voeren, om Allah’s gunst te verdienen; het heeft geen andere ambitie dan dat.

Alle nationalistische stromingen, opererend in de Palestijnse sfeer voor het belang van de bevrijding van Palestina, kunnen ervan verzekerd zijn dat zij zeker en vastberaden ondersteuning en assistentie zullen krijgen, in spraak en in actie, nu en in de toekomst. [Omdat Hamas zich uitstrekt] om te verenigen, niet te verdelen; te beschermen, niet te verspillen; samen te brengen, niet te fragmenteren. Het waardeert ieder vriendelijk woord, iedere toegewijde inzet en ieder aanraadbare initiatief. Het sluit de deur voor de marginale ruzies, het besteedt geen aandacht aan geruchten en bevooroordeelde uitspraken, en het is bewust van het recht op zelfbescherming.

Alles dat tegenwerkt of deze richting tegenspreekt, wordt aangevuurd door de vijanden of door diegenen die in hun verband werken om verwarring te zaaien, onze gelederen te verdelen of af te leiden naar bijzaken. “O u die gelooft! Als een slechtlevend mens u boodschappen brengt, verifieer deze, of u beledigt mensen in onwetendheid en hebt later spijt van wat u deed. “ (Soera XLIX, al Hujurat – de Privé Afdelingen – vers 6)

 

Artikel 26

Terwijl de Hamas positief kijkt naar de Palestijnse Nationale Bewegingen, die niet hun loyaliteit danken aan het Oosten of het Westen, onthoudt het zich niet van discussies op het gebied van ontwikkelingen met betrekking tot het Palestijnse probleem, in lokale en internationale omstandigheden. Deze debatten zijn realistisch en laten de mate zien waarin [deze ontwikkelingen] bijdragen, of tegenwerken, aan de nationale belangen gezien vanuit het Islamitische gezichtspunt.

Artikel 27: De Palestijnse Bevrijdings Organisatie (PLO)

De PLO staat dicht bij de Hamas, want het maakt deel uit van een vader, een broer, een familielid, een vriend. Kan een Moslim zich afkeren van zijn vader, zijn broer, zijn familielid of zijn vriend? Ons thuisland is dezelfde, ons ongeluk is dezelfde, ons einddoel is dezelfde en onze vijand is dezelfde voor ons beiden. Onder invloed van de omstandigheden die de stichting van de PLO omringen en de ideologische invasie die over de Arabische wereld is gestroomd, sinds de komst van de kruisvaarders en die versterkt is door het Oriëntalisme en de Christelijke zending, heeft de PLO het idee geadopteerd van een seculiere staat, en zo beschouwen wij dit.

Seculiere gedachten staan diametraal tegenover de religieuze gedachte. Gedachte is de basis voor standpunten, voor gedragscodes en voor uitkomsten. Daarom, ondanks onze waardering voor de PLO en zijn mogelijke verandering in de toekomst, en ondanks het feit dat we zijn rol niet denigreren in het Arabisch-Israëlische conflict, kunnen we de Islamitische cultuur van Palestina niet vervangen, door seculiere gedachten te adopteren. Want de Islamitische natuur van Palestina is deel van onze religie en iedereen die zijn religie veronachtzaamt, zal verliezen. “En wie de religie van Abraham verlaat, redt hem die van zichzelf een dwaas maakt.”
(Soera II, Al Baqra – de Co – vers 130)

Als de PLO de Islam opneemt als de leidraad voor het leven, dan zullen we zijn soldaten worden, de brandstof voor zijn vuur, die de vijanden zal verbranden. En totdat dat gebeurd, en we bidden tot Allah dat dit snel gebeurd, is het standpunt van de Hamas ten opzichte van de PLO een van een zoon naar zijn vader, een broeder naar een broeder, een familielid naar zijn familielid, die de pijn van de ander voelt als een doorn hem raakt, die de ander steunt in de confrontatie met de vijanden en die hem goddelijke leiding toewenst en integer gedrag. Uw broeder, uw broeder! Wie geen broeder heeft, is als een vechter die naar de strijd rent zonder wapens. Een neef is voor iemand als de beste vleugel en geen valk kan opstijgen zonder vleugels.

 

Artikel 28

De Zionistische Invasie is boosaardig. Het aarzelt niet, voor welke aanpak dan ook, het schuwt geen methode om haar doel te bereiken, hoe slecht en afschuwwekkend ook.

Het berust voor een groot deel, voor haar bemoeienis en spionage activiteiten, op de clandestiene organisaties die zij heeft opgericht, zoals de vrijmetselaars de Rotary Clubs, Lions, en andere spionerende genootschappen en verenigingen. Alle deze geheime organisaties, waarvan sommige openbaar optreden, fungeren in het belang van het Zionisme en onder haar aanwijzingen streven ze naar het ontwrichten van de samenleving, om ethische waarden te vernietigen, om verantwoordelijkheid te verwoesten en om te beginnen om deugdzaamheid en de Islam uit te roeien. Het is de oorzaak van de verspreiding van drugs en allerlei andere giftige stoffen, om haar controle en expansie te realiseren.

De Arabische Staten rondom Israël zijn verplicht hun grenzen te openen [open te houden] voor de Jihad-strijders, de zonen van de Islamitische bevolking, om ze in staat te stellen hun rol in de Jihad en hun bijdrage te leveren aan hun broeders onder de Moslim Broederschap in Palestina. De andere Arabieren en de Islamitische Staten hebben minimaal de plicht om het verkeer van de Jihad-strijders van en naar hen toe, te vergemakkelijken. We mogen niet te kort schieten in het in herinnering brengen van elke Moslim, dat “toen de Joden het Heilige Jeruzalem in 1967 bezette en op de drempel stonden van de gezegende Aqsa-moskee, zij met vreugde riepen: ‘Muhammad is dood, hij liet slechts dochters als nakomelingen achter.'”

Israël, Jodendom en de Joden dagen de islam en de moslims uit. “Moge de lafaard nimmer slapen.”

Artikel 29: Nationale en religieuze verenigingen, instituten, de intellectuelen, en de Arabische en Islamitische werelden

Hamas hoopt dat deze organisaties zullen klaarstaan voor hen op alle niveaus, hen zullen ondersteunen, hun stellingen adopteren, hun activiteiten en bewegingen versterken en steun aan hen zullen aanmoedigen, om voor de Islamitische volken hun helpers en ondersteuners te genereren en de strategische diepte in alle menselijke en materiële gebieden tonen, zowel als informatie in tijd en ruimte.

Onder ander zaken, houden ze solidariteitsbijeenkomsten, brengen verklarende publicaties uit, ondersteunende artikelen en tendentieuze pamfletten om de massa bekend te maken met de Palestijnse zaak, de problemen die het tegenkomt en van de plannen om deze op te lossen; en om het Islamitische volk ideologisch, educatief en cultureel te mobiliseren om hun rol te vervullen in de cruciale oorlog van bevrijding, zoals zij hun rol gespeeld hebben in het verslaan van de Kruisvaarders en in het terugdringen van de Tartaren en daarmee de menselijke beschaving gered heeft.

Hoe dat alles Allah aan het hart gaat! “Allah heeft voorgeschreven: Nee! Ik zal overwinnen, Ik en mijn boodschappers. Nee! Allah is sterk, Almachtig.” (Soera LVIII – Al Mujadilah – vers 210)

Artikel 30

Geletterden, zij die behoren tot de intelligentsia, mensen uit de media, predikers, onderwijzers en zij die onderwijzen en alle verschillende sectoren in de Arabische wereld en Islamitische wereld, worden allemaal opgeroepen om een rol te spelen in hun verplichtingen en deze ook uit te voeren in de strijd tegen de kwaadaardige Zionistische invasie, die binnendringt in zoveel mogelijk landen voor haar controle over materiële middelen en de media, met alle vertakkingen daarvan in de meeste landen van de wereld.

Jihad betekent niet alleen het dragen van wapen en de vijanden vernederen. Uitingen van positieve woorden, het schrijven van goede artikelen en nuttige boeken, leningen verstrekken en het ondersteunen in moeilijke situaties, valt ook onder de Jihad volgens de principes van Allah, zolang de bedoelingen oprecht zijn om de standaard van Allah’s principes hoog te houden.

“Degenen die zichzelf voorbereiden om deel te nemen aan een aanval, met de bedoeling om in de weg van Allah te volgen, worden beschouwd alsof zij zelf deelgenomen hebben aan een aanval. Ook zij die met succes een strijder in hun huis huisvesten, worden beschouwd alsof zij deel genomen hebben aan een aanval.” (Uitspraak van Bukhari, Muslim, Abu Dawud and Tirmidhi)

 

Artikel 31: De leden van andere religies

De Hamas is een humane beweging. Die zorgt voor mensenrechten en is toegewijd aan de tolerantie die inherent is aan de Islam met betrekking tot andere religies. Het is alleen vijandig tegen diegenen die vijandig tegen hen zijn, of in de weg staan om hun bewegingen te verstoren of hun moeite te frustreren.

Onder de schaduw van de Islam is het mogelijk voor de leden van de drie religies: Islam, Christendom en Judaïsme om naast elkaar in veiligheid en zekerheid te bestaan. Veiligheid en zekerheid kunnen alleen succesvol zijn onder de schaduw van de Islam en de recente en de oude geschiedenis is hiervan het beste bewijs. De leden van andere religies moeten afzien van de strijd tegen de Islam over soevereiniteit op dit gebied.
Want als ze de overhand zouden krijgen zouden gevechten, mishandeling en opstanden volgen; ze zouden genoeg van elkaar krijgen, om maar niets te zeggen van leden van andere religies. Het verleden en het heden zijn vol van bewijzen hiervan. “Ze zullen niet met u vechten veilig vanuit versterkte dorpen of van achter muren. Hun tegenspoed onder elkaar is heel groot. U denkt van hen als een geheel maar hun harten zijn verschillend. Dat is omdat ze een volk zijn die geen verstand hebben.” (Soera 59, al Hashr – de Banneling – vers 14)

Islam geeft zijn rechten aan iedereen die rechten heeft en wend agressie aan tegen de rechten van anderen. De Nazi-Zionistische praktijken tegen ons volk zullen niet de tijd van hun invasie duren, want “staten gebouwd op onderdrukking bestaan maar één uur, staten gebouwd op recht zullen duren tot het uur van de Wederopstanding.” “Allah verbiedt u niet diegenen die niet tegen u strijden op basis van religie en dreef u niet uit uw huizen, dat u hen vriendelijk zou tonen en rechtvaardig met hen zou handelen. Nee! Allah houdt van hen die goed handelen.” (Soera 60, Al Mumtahana – vers 8)

 

Artikel 32: De pogingen om het Palestijnse volk te isoleren

Het Wereld-Zionisme en Imperialistische krachten hebben geprobeerd met slimme bewegingen en uitgewerkte planning om de Arabische landen, de één na de andere, buiten de cirkel van het conflict met het Zionisme te halen, om uiteindelijk het Palestijnse volk te isoleren.

Egypte is al uit het conflict gegooid, voor een groot deel door de verraderlijke Camp David akkoorden. Ze heeft geprobeerd om andere landen mee te trekken in soortgelijke overeenkomsten met het doel om hen uit de cirkel van het conflict te duwen. Hamas roept de Arabieren en Islamitische volken op om serieus en onvermoeibaar te handelen om die ellendige intriges te frustreren en de massa bekend te maken met het gevaar om uit de cirkel van worsteling met het Zionisme te stappen.

Vandaag is het Palestina en morgen kan het een ander land of andere landen zijn. Want Zionistische intriges kennen geen einde en na Palestina zullen ze verlangen naar expansie van de Nijl tot de Eufraat. En dan als ze het gebied geheel hebben verteerd waarop ze hun hand hebben gelegd, zullen ze verder kijken naar nog meer expansie, etc. Hun intrige is beschreven in de Protocollen van de Oudsten van Zion, en hun huidige [handelen] is het beste bewijs van wat daar gezegd is.
De cirkel van conflict met Israël verlaten is een belangrijke handeling van verraad en zal een vloek brengen over de plegers ervan. “Wie op die dag zijn rug naar hen keert, behalve bij manoeuvres in oorlog of intentie om zich aan te sluiten bij gezelschap, haalt zich de wraak van Allah op de hals en zijn woonplaats zal een hel zijn, en eindigen na een reis vol tegenspoed.” (Soera 8, al Anfal – Oorlogsbuit – vers 16)

We hebben geen andere mogelijkheid dan het samenvoegen van alle krachten en energieën om deze verachtelijke Nazi-Tartaarse invasie tegemoet te treden. Anders zullen we getuige zijn van het verlies van [onze] landen, de verwijdering van hun inwoners, het verspreiden van corruptie op aarde en de vernietiging van alle religieuze waarden.

Laat iedereen zich realiseren dat hij verantwoording schuldig is aan Allah. “Wie iets goed doet zal [de consequenties] dragen en wie iets slecht doet zal [de consequenties] zien.” Binnen de cirkel van het conflict met het wereldzionisme, beschouwt de Hamas zichzelf als de speerpunt en de voorhoede. Het voegt zijn inspanningen samen met al diegenen die actief zijn in het Palestijnse scenario, maar meer stappen moeten worden genomen door de Arabieren en Islamitisch volken en Islamitische verenigingen vanuit de hele Arabische en Islamitische wereld om de volgende ronde tegen de Joden, de handelaren in oorlog, mogelijk te maken.
“We hebben onder hen vijandschap en haat gegooid tot de dag van Wederopstanding. Zo vaak als ze het vuur van oorlog ontsteken, dooft Allah het. Hun inspanning is voor corruptie in het land en Allah houdt niet van corrupte mensen.” (Soera V, Al-Ma’idah – de Tafel gedekt – vers 64)

 

Artikel 33

De Hamas gaat uit van deze algemene concepten die consistent zijn en in overeenstemming met de regels van het universum en gutst door de rivier van het Geloof, in zijn confrontatie en Jihad voeren tegen haar vijanden, in verdediging van de Moslims, van de Islamitische civilisatie en van de Islamitische Heilige Plaatsen, in de eerste plaats de Gezegende Aqsa Moskee.

Dit, met het doel van oproepen aan de Arabieren en de Islamitische volken zowel als hun regeringen, algemene en officiële verenigingen, om Allah te vrezen in hun houding naar en handelingen met de Hamas. En om in overeenstemming met de wil van Allah, zijn supporters en strijders die hieraan assistentie verlenen en het voorzien van versterking na versterking, tot de Wet van Allah vervuld is, zijn de rangen gevuld. Jihad-strijders voegen zich bij andere Jihad-strijders en deze accumulatie komt van overal in de Islamitisch wereld, gehoorzamend aan de roep tot de plicht en de roep klinkend “Kom, sluit je aan bij Jihad!”

Deze roep zal de wolken in de lucht uiteen scheuren en zal doorgaan met klinken, totdat de bevrijding compleet is, de indringers verslagen zijn en Allah’s overwinning begint.

“Allah helpt zeker diegene die Hem helpt. Zeker! Allah is sterk, Almachtig.” (Soera XXII, Pelgrimsreis – vers 40)

 

Deel V – Het getuigschrift van de geschiedenis

Artikel 34: Confronterende agressors door de geschiedenis heen

Palestina is de navel van de aarde, de convergentie van de continenten (Betekenis convergentie: Het samenvloeien van de continenten.), het object van hebzucht voor de hebzuchtige, sinds de dageraad van de geschiedenis.  De profeet, moge Allah’s gebed en vrede op hem zijn, wijst op het feit dat in haar nobele Hadith waarin hij zijn eerbiedwaardige metgezel Ma’adh ibn Jabl smeekte: “O Ma’adh, Allah gaat u de overwinning op Syrië verlenen na mij, van Al-Arish tot de Eufrates, terwijl de mannen, vrouwen en vrouwelijke slaven er zullen wonen tot de dag van de opstanding”. Degenen onder u die ervoor hebben gekozen [te wonen in een van de vlakten van Syrië of Palestina] zullen zich bevinden in een staat van Jihad tot aan de dag der opstanding.

De hebzuchtigen begeerden Palestina meer dan eens in haar bezit te hebben en zij overvielen het met legers om te voldoen aan hun begeerte. Menigten van Kruisvaarders daalden naar haar af, hun geloofsovertuiging met zich meenemende en zwaaiende met hun Kruis. Gedurende lange tijd ze waren in staat om de Moslims te verslaan en de Moslims waren niet in staat om zichzelf te verlossen, totdat ze terugkwamen onder de bescherming van hun religieuze vaandel; toen verenigden ze hun krachten, zongen de lof van hun God en maakten zich klaar voor Jihad onder de opdracht van Saladin al-Ayyubi, voor de duur van bijna twee decennia. Vervolgens vond de voor de hand liggende verovering plaats toen de kruisvaarders verslagen werden en Palestina werd bevrijd. “Zeg (Mohammed) tot degenen die niet geloven: gij zult worden overwonnen en tot de hel, een kwade rustplaats, vergaderd.” (Soera III, Al-Imran – vers 12)

Dit is de enige weg naar bevrijding, daar is geen twijfel over in het licht van de geschiedenis. Het is één van de regels van dit universum en één van de wetten van het bestaan.  Alleen met ijzer kan je ijzer bot maken, alleen het ware geloof van Mohammedanisme kan hun valse en vervalste geloof overwinnen.  Geloof kan alleen worden bestreden door geloof.  Uiteindelijk, is de overwinning voorbehouden aan de waarheid, en de waarheid is zegevierend. “En (voorwaar) Ons woord ging uit [van het oude] om waarschuwingen te versturen naar de mannen aan onze grenzen. Voorwaar dan zouden zij geholpen kunnen worden. En dat onze gastheer [voorwaar] de overwinnaars zouden zijn.” (Soera 38, verzen 171-3)

 

Artikel 35

Hamas kijkt met een serieuze blik naar de overwinning op de Kruisvaarder door de hand van Saladin de Ayyubid en de redding van Palestina van haar overheersing; tijdens het verslaan van de Tataren bij Ein Jalut, waar de ruggengraat van haar overheersing gebroken werd door Qutuz en Al-Dhahir Baibars, en de Arabische wereld bevrijd werd van de zweep van de Tartaren, welke alle aspecten van de menselijke civilisatie geruïneerd hebben.

Hamas heeft geleerd van deze lessen en voorbeelden, dat de huidige Zionist invasie  is voorafgegaan door de invasie van de kruisvaarders vanuit het westen; en de Tartaren vanuit het Oosten. En precies zoals de Moslims geconfronteerd zijn geweest met deze invasies en hun verwijdering en nederlaag heeft gepland, beschouwen ze de Zionistische invasie en zullen ze ook hen verslaan. Dit zal niet moeilijk zijn voor Allah als onze intenties zuiver zijn en onze vastberadenheid oprecht en de moslims nuttige lessen leren uit de ervaringen van het verleden én zichzelf bevrijden van de overblijfselen van de [westerse] ideologische aanval én als zij de tradities van de Islam volgen.

 

Epiloog:

 

Artikel 36: De Hamas bestaat uit soldaten

De Hamas, is, terwijl het herhaaldelijk baan breekt, van alle Arabische en Islamitische mensen, het is er niet op gericht om roem, materiële winsten of sociale status voor zichzelf op te claimen. Noch is het er op gericht om zich te keren of zich te meten met iemand van onze mensen, of om hem te vervangen.  Daar is geen sprake van. Het zal zich nooit tegenover iemand plaatsen, Moslim of niet-Moslim die maken willen maken, hier of op andere plaatsen. Het wil alleen behulpzaam zijn bij verenigingen en organisaties die tegen de zionistische vijand keren en zich in dit circuit bewegen.

Hamas ziet de Islam als een manier van leven, het geloof is haar maatstaf om het leven te kunnen beoordelen. Wie de Islam poneert als een manier van leven, overal, en ongeacht of het een organisatie, een staat of willekeurige andere groep; Hamas bestaat uit haar soldaten, niets anders.  Wij smeken Allah om ons te leiden, om ons te begeleiden en om te kiezen tussen ons en onze natie met waarheid. Want gij (Allah) zijt het beste voor diegenen die de beslissingen nemen.”
(Soera VII, Al-A’raf – De Hoogten – vers 89)

Onze laatste oproep luidt dan ook: Dank aan Allah, de Heer van het Universum.

-- Reacties gesloten.